Naszym marzeniem jest:

 1. Aby wychowankowie naszego przedszkola rozwijali się wszechstronnie.
 2. Aby zdobywali umiejętność życia w grupie, radzenia sobie w różnych sytuacjach problemowych, uczyli się wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Aby osiągali coraz wyższy stopień samodzielności  zarówno w myśleniu, jak i w działaniu.
 4. Aby dzieci były radosne, śmiałe, kreatywne, rozśpiewane, roztańczone, chętnie rysowały, malowały, aby były wrażliwe i otwarte na piękno świata i ludzi.
 5. Aby odnosiły sukcesy i były dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

 

MISJA PRZEDSZKOLA:

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola współuczestniczą w tworzeniu otwartej, przyjaznej i serdecznej atmosfery, dbają o bezpieczeństwo, rozwój i radość wszystkich naszych wychowanków.
 2. Dzieci czują się bezpieczne i akceptowane.
 3. Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju zdolności, zainteresowań, rozbudzamy zainteresowanie światem kształtując dzieci na otwartych, przyjaznych i pogodnych ludzi.
 4. Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: miłości, dobra, piękna, prawdy ucząc dziecko wrażliwości, empatii i asertywności.
 5. Tworzymy sytuacje uczące samodzielności i odpowiedzialności oraz ponoszenia konsekwencji za swoje decyzje i wybory.
 6. Przedszkole wyposażone jest w atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają zabawę sprzyjając twórczemu myśleniu i działaniu dzieci.
 7. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, a także do radzenia sobie z trudnościami wskazując metody radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
 8. Oferujemy zajęcia wzbogacające ofertę przedszkola.

 

KONCEPCJA PRACY

NIEPUBLICZNE Przedszkole Bursztynek

w Pruszczu Gdańskim

2013-2018

 

 

Jako priorytetowe uznajemy następujące zadania:

 1. Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności: literackiej, ruchowej, plastycznej, muzycznej. Osiąganie celów zawartych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

2. Rozwijanie sprawności matematycznych dzieci przedszkolnych poprzez realizację  programu „ Dziecięca Matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej

3.     Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci począwszy od grupy najmłodszej.

4.      Wychowanie dziecka w poczuciu własnej wartości oraz poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola i poza przedszkolem .

5. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.

6.     Integracja przedszkola z bliższym i dalszym środowiskiem lokalnym.

7.     Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie przedszkola

8.    Wzmacnianie pozytywnych i sprawdzonych tradycji wprowadzonych w pracy przedszkola.

1. Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności: literackiej, ruchowej, plastycznej, muzycznej; prozdrowotnej i proekologicznej.

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Tworzy ono własny świat. Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną i muzyczną – trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby unikać wszystkiego, co może pociągnąć za sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych.

Realizacja Rocznego Planu Pracy przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, wielowarstwowego poznawania przez niego rzeczywistości. Pozwoli na rozwój zdolności i indywidualności dziecka, a także na przeżywanie przez niego radości i szczęścia. Umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami.

 

2. Rozwijanie sprawności matematycznych  dzieci przedszkolnych poprzez realizację programu „Dziecięca Matematyka’

Program jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności i sprawności matematycznych. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając szansę powodzenia w szkole i w życiu. Ma ono również stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości.

Program uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz stanowi ważny element w edukacji dzieci i wskazuje główne kierunki pracy nauczyciela z dziećmi w rozwoju ich sprawności matematycznych.

 

3.     Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.

Zadaniem edukacji przedszkolnej jest kształtowanie umiejętności potrzebnych dziecku do podjęcia nauki w szkole, w tym szczególnie umiejętności społecznych, odporności emocjonalnej i zwiększenie podatności na proces uczenia się pod kierunkiem dorosłego. Sprzyjać temu będzie:

- pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,

- diagnozowanie i analizowanie osiągnięć i zachowań dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych,

-   indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem, wspomaganie dzieci wolniej rozwijających się oraz dzieci zdolnych

-  podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej w celu wyrównywania szans edukacyjnych,

-  wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju, poprzez dawanie dzieciom swobody w działaniu, dostarczanie różnorodnych pomocy i dyskretne naprowadzanie na samodzielne rozwiązywanie problemów,

-  rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez ciekawą i funkcjonalną aranżację przestrzeni,

-  stwarzanie warunków do zabawy, jako jednego z najważniejszych elementów wielostronnej aktywności dziecka,

- dbanie o bezpieczeństwo dziecka,

- wzmacnianie właściwych zachowań dzieci ułatwiających im kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,

-  podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia,

-  dbanie o rozwój emocjonalny dziecka, wspieranie go w rozwiązywaniu problemów, w przeżywaniu ciężkich i smutnych chwil, w odczuwaniu radości i dumy oraz wzmacnianie pozytywnej samooceny,

- kształtowanie u dzieci tożsamości narodowej, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

-  wzbogacanie aktywności twórczej dziecka wyrażanej za pomocą artystycznych form wyrazu – ruchowej, tanecznej, słownej czy plastycznej,

- promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia poprzez:

-  wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się,

-  wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową,

-  kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,

- kształtowanie prawidłowych relacji społecznych,

-  wyrabianie postaw proekologicznych.

 

Zadaniem przedszkola jest zadbanie o warunki uczenia się przez dziecko umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, umiejętności rozwiązywania zadań, włączanie się w działanie wspólne, reagowanie na ważne dla organizacji wspólnego działania reguły, zasady i normy. Realizacja powyższych zadań przyczyni się do zwiększenia gotowości do podejmowania zadań o bardziej złożonej konstrukcji aniżeli na użytek zabawy w przedszkolu, co przyczyni się do wzmocnienia gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

 

4.      Wychowanie dziecka w poczuciu własnej wartości oraz poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola i poza przedszkolem

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie dla nauczyciela. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania
i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Głównym zadaniem przedszkola w realizacji założonych celów jest zachęcanie dzieci do pokonywania trudności, pokazywanie wzorców, jak mogą to zrobić, wskazywanie różnych rodzajów aktywności przydatnych dla wszechstronnego rozwoju, kształtowanie postaw akceptacji siebie oraz utrwalania własnego optymizmu niezbędnego w kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań.

 

 

 

5. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.

 

Umiejętne wykorzystywanie potencjału i inwencji pracowników, inspirowanie ich do poszukiwań, wspieranie w rozwoju zawodowym - sprzyja realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

Dlatego też w naszej placówce będą podejmowane działania sprzyjające:

-  zmianie w doskonaleniu kadry z nastawieniem na te formy, które umożliwią nauczycielowi twórczą pracę z dzieckiem, które będą wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, rozwijać zdolności wychowanków,

-  współdziałaniu nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

-   współtworzeniu oferty zajęć odpowiadającej potrzebom dzieci i ewentualnym jej modyfikowaniu w celu rozwoju zainteresowań dzieci,

- zachęcaniu i tworzeniu warunków do realizowania nowatorskich rozwiązań programowych, projektów, przedsięwzięć,

- otaczaniu opieką młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, zachęcaniu do rozwoju zawodowego – osiąganie kolejnych stopni awansu,

-  systematyczne doskonalenie nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia zewnętrznego, zgodnie z potrzebami nauczyciela oraz przedszkola,

-  dokładniejszym poznawaniu i wykorzystywaniu elementów metod pracy sprzyjających aktywności dziecka:

-  metody nauczania matematyki – prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

-  metod K. Orffa, R. Labana, W. Sherborne,

-  metody pedagogiki zabawy,

- MDS Bogdanowicz

-  technik relaksacyjnych,

-  bajkoterapii,

-  muzykoterapii,

-  elementów dramy, metody SB.

-   efektywnym wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informacyjnych do wymiany informacji /e – maile, skype, strony internetowe, blogi/, a także do uatrakcyjnienia pracy z dzieckiem i współpracy z rodzicami.

6.     Integracja przedszkola z bliższym i dalszym środowiskiem lokalnym.

 

Najważniejszymi partnerami dla przedszkola są rodzice. Wypracowywanie wspólnych form i metod współpracy wymaga wytrwałości, otwartości, komunikatywności i szacunku dla drugiej osoby. Bardzo ważną rzeczą jest również pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola, zachęcanie do współdecydowania w sprawach przedszkola oraz aktywnego uczestnictwa w podejmowanych przez placówkę działaniach.

Rolą przedszkola jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, poprzez różnorodne formy współpracy, tj.:

-         zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne,

-         organizacja zajęć otwartych dla rodziców , szkoleń, warsztatów,

-         pedagogizacja rodziców /prelekcje, referaty, czasopisma, artykuły, książki, pogadanki, gazetki itp./,

-         prowadzenie „Kącika dla Rodziców”/informacje, eksponowanie prac dzieci/,

-         spotkania adaptacyjne,

-         wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne, festyny,

-         konkursy, turnieje rodzinne o różnorodnej tematyce

-         Mama i Tata w przedszkolu – spotkania integracyjne , tworzenie wystaw i konkursów

-         spotkania z Radą Przedszkola

-         pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz przedszkola, grupy.

Bardzo ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym, ponieważ przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. W ramach podejmowanych działań pragniemy pozyskać Przyjaciół Przedszkola, którzy widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy. Do tej pory współpraca ze środowiskiem była mocną stroną placówki, zatem nasze działania będą zmierzały do umocnienia pozycji naszego przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

Przedszkole będzie podejmować takie formy współpracy jak:

-         prezentowanie i upowszechnianie informacji o placówce, o ofercie zabaw i zajęć prowadzonych w przedszkolu / aktywna strona www, artykuły w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych instytucji użytku publicznego itp./ - promowanie placówki,

-         przystąpienie do Programów: Zdrowy Przedszkolak, Akademia Aquafresh,  Bądź Ostrożny,

Czyste Powietrze wokół nas.

-         promowanie wartości wychowania przedszkolnego/dni otwarte, działania proekologiczne, sport rodzinny, imprezy prorodzinne, kulturalne, akcje charytatywne, spotkania integracyjne itp./,

-         udział w konkursach organizowanych przez instytucje środowiska lokalnego i ogólnopolskiego

-         wycieczki i spacery dzieci do miejsc użyteczności publicznej /biblioteka, ośrodki kultury, poczta, posterunek policji, poradnia dla dzieci zdrowych, straż pożarna, szkoła , Faktoria itp./,

-         pielęgnowanie tradycji przedszkola i regionu,

-         współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Szkołą Podstawową,

-         współpraca z Urzędem Miasta

-         współpraca z instytucjami, zakładami, Sanepidem  

-         współpraca z przedszkolami miejskimi /spartakiady, plenery, zabawy integracyjne, konkursy itp./,

-         spotkania ze studentami – możliwość odbycia praktyk, czy też uczestnictwa grup studentów w zajęciach z dziećmi,

-         wymiana doświadczeń w kontaktach z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych do których będą uczęszczać nasze dzieci.,

Integracja dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i najbliższego otoczenia dziecka sprzyja tworzeniu atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Wspólnie podejmowane działania powodują podnoszenie jakości pracy i sprzyjają nawiązaniu wzajemnych sympatii.

Podczas organizacji współpracy z szerszym środowiskiem społecznym zadbamy o poczucie bezpieczeństwa dziecka, aby działania przez nas podejmowane zgodne były z możliwościami dziecka w wieku przedszkolnym.

 

 

 

7.  Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie przedszkola

 

W zarządzaniu przedszkolem uwzględnione będą aspekty, które sprzyjają sprawnemu funkcjonowaniu przedszkola tzn.: motywacja, współpraca, sprawny nadzór pedagogiczny, warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające wysoką jakość pracy.

Chcemy stworzyć zespół zgrany i zaangażowany w sprawy przedszkola. Pracownicy, naszej placówki powinni odnosić się życzliwie, zarówno do dzieci, jak i do rodziców. Szanować swoją pracę i siebie nawzajem.

Dyrektor przedszkola ma wszystkich inspirować i wspierać podczas:

-   organizacji właściwych warunków bezpieczeństwa stosownie do wymogów z zakresu higieny psychicznej i pracy umysłowej,

-    podejmowania działań zmierzających do spełnienia czy zaspokojenia różnorakich potrzeb pracowników, doskonalenia ich wiedzy i umiejętności,

-  wspólnego planowania działań podejmowanych w przedszkolu oraz rozwiązywania problemów,

-    doskonalenia metod i form współpracy wszystkich pracowników /wspólne narady, działania na rzecz dzieci/,

-     rozwoju umiejętności komunikacji interpersonalnej pracowników, niezwykle ważnej w kontaktach z drugim człowiekiem,

- współtworzenia atmosfery pracy, w której wszyscy czują się potrzebni, ceni się fachowość, rzetelność, zaufanie i wiarygodność,

- współudziału nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywaniu jej wniosków do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola,

- podejmowaniu działań wzbogacających warunki i wyposażenie przedszkola w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzenia oferty zajęć.

Aranżacja przestrzeni edukacyjnej powinna sprzyjać podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności, w tym spontanicznej, jako najbardziej cennej z punktu widzenia małego dziecka, ale również inspirowanej i kierowanej przez nauczyciela.