Witamy w Niepublicznym Przedszkolu Bursztynek.

 

Nasza placówka znajduje się przy ulicy Strzeleckiego 4 w Pruszczu Gdańskim.  Przedszkole mieści się w pomieszczeniach  piętrowego, nowoczesnego budynku w centrum osiedla Słonecznego i Bursztynowego - przy małej, cichej uliczce.
Nasza baza pozwala na relaks i wspaniałe, twórcze zabawy tworząc zdrowe i przyjazne środowisko. W naszym ogrodzie dzieci znajdują czas na sprawnościowe zabawy na zestawie tematycznym, jak i w piaskownicy. Dla ulubieńców szybkich biegów mamy dodatkowy, duży teren zielony.

Każda grupa na parterze ma swoją doskonale wyposażoną salę i łazienkę. W salach odbywają się zajęcia i zabawy, tu także spożywane są posiłki. W sali na piętrze są sale dla dzieci, jest basen z piłeczkami, tam też jest sala teatralna ze sceną, jak w prawdziwym teatrze.
W przedszkolu zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, prowadząc sytuacje edukacyjne, opiekuńcze oraz wychowawcze. Nasi nauczyciele, są nie tylko doskonale przygotowani od strony merytorycznej, ale mają przede wszystkim otwarte umysły i serca, a praca z dziećmi jest ich pasją.
Posiadamy swoją, nowoczesną kuchnię, w której przygotowywane są przez wykwalifikowany personel smaczne posiłki dla dzieci. Przygotowujemy posiłki dla dzieci na potwierdzonych dietach.
Przedszkole posiada 24 godzinny monitoring zewnętrzny !  

Zgodnie z ustaleniami z Organem Prowadzącym w dniu 24 grudnia każdego roku przedszkole będzie nieczynne.

W Sylwestra/dni pracujące/ przedszkole czynne do godziny 14.00.


Gorąco zapraszamy do naszego Bursztynka!!!


 

PONIŻEJ:

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BURSZTYNEK

ORAZ

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA

___________________________________________________________________________________________________________

 

Statut Niepublicznego Przedszkola BURSZTYNEK w Pruszczu Gdańskim

§ 1

1.         Przedszkole nosi nazwę:  Niepubliczne Przedszkole BURSZTYNEK .

2.         Siedziba przedszkola mieści się w Pruszczu Gdańskim, ul. Strzeleckiego 4, 83-000 Pruszcz Gdański

3.         Ustalona nazwa, używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu

na pieczęciach i stemplach.   

4.         Przedszkole może mieć nadane imię przez organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej lub  Rady Przedszkola.

5.         Organem prowadzącym Przedszkole jest właściciel – Bożena Dzidkowska B&W Usługi Ogólnobudowlane, ul.Sikorskiego 2 c 83-000 Pruszcz Gdański

6.         Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

7.         W skład przedszkola wchodzą oddziały ogólnodostępne dla dzieci.

8.         Przedszkole czynne jest 12 godzin dziennie od 6.00 do 18.00 od poniedziałku

do piątku/oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola oraz świąt kościelnych/.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1.         Przedszkole realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej.

2.         Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb

i możliwości rozwojowych dzieci.

3.         Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

a)         wspomaga indywidualny rozwój dziecka,

b)         sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz zgodnie

z możliwościami przedszkola,

c)         współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole,

d)        udziela dzieciom  pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,

e)      zapewnia warunki umożliwiające przygotowanie dzieci w formie zabawy do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

f)         przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu wychowankowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i rozwoju organizacyjnego.

4.         Przedszkole zapewnia dzieciom warunki umożliwiające podtrzymywanie

i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

5.         Do zadań przedszkola należy:

a)         kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia

             i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

b)         budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi                

             uczuciowej z rodziną,

c)         wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności stosownie do jego rozwoju i zdolności,

d)        rozwijanie wrażliwości i zdolności twórczego myślenia,

e)         stwarzanie dzieciom warunków do nabycia i utrwalania wiedzy i umiejętności,

f)         integrowanie treści edukacyjnych,

g)         prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

h)         współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu udzielania dziecku

             specjalistycznej pomocy,

i)          wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka i osiąganiu gotowości szkolnej dziecka.

6.         Przedszkole realizuje cele i zadania oparte w podstawie programowej oraz w ustawie o systemie oświaty:

a)         realizację programów wychowawczo – dydaktycznych

b)         współpracę z  poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi instytucjami świadczącymi  poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,

c)         wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,

d)        różnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności

            od cech psychicznych i możliwości dziecka,

e)         stały kontakt z rodzicami w celu wspomagania rozwoju i dojrzałości szkolnej

7.         W czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki

             za bezpieczeństwo dzieci odpowiada: dyrektor, nauczyciele oraz personel obsługi

      jako współodpowiedzialny także rodzice podczas pobytu z dziećmi na terenie przedszkola

 

8.         Zasady sprawowania opieki nad dziećmi:

a)         każda grupa wiekowa powierzona jest jednej lub dwóm nauczycielkom

b)         w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki dzieci pozostają pod opieką nauczyciela lub pod nadzorem osób do tego upoważnionych

c)         każdy nauczyciel kontroluje miejsca, w których prowadzi zajęcia a dostrzeżone zagrożenia  usuwa sam lub zgłasza dyrektorowi przedszkola

d)        w czasie zajęć nauczyciel zapewnia bezpieczne posługiwanie się narzędziami

e)         podczas pobytu w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie

f)         każdy nauczyciel kontroluje sprawność urządzeń rekreacyjnych i zapewnia bezpieczne  

             korzystanie z nich

g)         w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) opiekę sprawuje nauczyciel  oraz dodatkowo na każde 10 dzieci - jedna osoba dorosła - wycieczki piesze, spacery

h)         w czasie wycieczki poza teren miejscowości jeden opiekun zapewnia opiekę dla 8 dzieci,

i)          w trakcie wycieczek opiekunów obowiązuje stosowanie się do ogólnych przepisów  

          bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu oraz regulaminu wycieczek i spacerów

9.         Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione pisemnie. Osoba odbierająca dziecko musi być pełnoletnia i nie może być pod wpływem alkoholu. W przedszkolu obowiązuje Regulamin Bezpieczeństwa oraz Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, którą podpisuje każdy rodzic/prawny opiekun po zapoznaniu się.

10.       Przedszkole współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

Współdziałanie to polega w szczególności na:

a)         kierowaniu dzieci do poradni w celu diagnozowania, kwalifikowania

do odpowiednich form pomocy oraz rodzaju kształcenia,

b)         konsultowaniu się ze specjalistami w celu uzyskania pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych,

c)         wydawaniu na prośbę rodziców opinii do poradni psychologicznej i innych instytucji specjalistycznych.

d)        organizowaniu spotkań, prelekcji specjalistów z Rodzicami lub indywidualnych konsultacji

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 3

1.         Organami przedszkola są:

a)         Dyrektor Przedszkola,

b)         Rada Pedagogiczna,

c)         Rada Przedszkola

2.         Rada Pedagogiczna i Rada Przedszkola uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie  mogą być sprzeczne z przepisami prawa i statutem przedszkola.

3.         Zadania i kompetencje Dyrektora:

a)         kierowanie bieżącą działalnością wychowawczo – dydaktyczną przedszkola oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

b)         sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c)         podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków,

d)        sprawowanie opieki nad dziećmi i stworzenie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

e)         przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektu rocznego planu pracy, kierowanie jego realizacją oraz składanie sprawozdań z jego realizacji,

f)         przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał oraz uchwał Rady Przedszkola podjętych w ramach ich kompetencji, wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,

g)         przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go

do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

h)         przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom

i innym pracownikom przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

i)          zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie

z obowiązującymi przepisami,

j)          prowadzenie dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej  zgodnie z przepisami

k)         współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

l)          ustalanie harmonogramu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

m)        współpraca ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli

w organizacji praktyk pedagogicznych,

n)       odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

4.         Dyrektor prowadzi określoną szczegółowymi przepisami dokumentację działalności przedszkola oraz wykonuje inne czynności wynikające z obowiązujących przepisów.

5.         Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą" jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania wynikające ze statutu przedszkola.

6.         W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

W zebraniu Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

7.         Przewodniczącym Rady jest dyrektor przedszkola.

8.         Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem.

9.         Zebrania Rady są protokołowane.

10.       Do kompetencji Rady należy w szczególności:

a)         zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

b)         uchwalanie regulaminu pracy Rady,

c)         podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i programów autorskich

d)        ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

11.       Rada opiniuje organizację pracy przedszkola, w tym ramowy rozkład dnia.

12.       Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

13.       Rada może występować z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole

o odwołanie z funkcji Dyrektora.

14.       Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności

co najmniej połowy składu.

15.       Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych

na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków,

a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

16.       W celu zapewnienia zorganizowanego współdziałania nauczycieli i rodziców

w przedszkolu działa Rada Przedszkola, stanowiąca reprezentację rodziców (opiekunów) wszystkich dzieci.

17.       W skład Rady Przedszkola wchodzą Przedstawiciele Właściciela i Rodziców.

W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady.

18.       Organy przedszkola mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych prawem.

19.       Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor.

20.       Organy przedszkola powinny zapewnić bieżącą wymianę informacji

o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

21.       Sytuacje konfliktowe wewnątrz przedszkola mogą być rozwiązywane przez konsultacje oraz udział we wspólnych posiedzeniach i spotkaniach organów przedszkola.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 4

1.         Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

2.         Podstawą do określenia liczby oddziałów w przedszkolu jest liczba przyjętych dzieci – 130.

3.         Liczba dzieci w oddziałach nie może przekroczyć 25.

4.         Przedszkole nie posiada oddziałów organizujących zajęcia dla mniejszości narodowych lub etnicznych oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i głębokim, niepełnosprawności ruchowej, wczesnej interwencji lub wczesnym wspomaganiu rozwoju.

 

5.         Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci w przedszkolu organizuje się nieodpłatnie zajęcia religii.

6.         Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, płatne przez rodziców.

§ 5

1.         Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku według odrębnych przepisów, programów autorskich dopuszczonych do użytku przez Dyrektora, innowacji zatwierdzonych przez Kuratora Oświaty.

2.         Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3.         Czas trwania zajęć planowanych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

            z dziećmi w wieku  3  lat około 10-15 minut

              z dziećmi w wieku 4 lat około 20 minut

            z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.

4.         Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 6

1.         Szczegółową organizację pracy placówki obejmującej wychowanie i opiekę nad dziećmi określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora zatwierdzony przez organ prowadzący.

2.         W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności.

a)         liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

b)         liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

d)        terminy przerw pracy przedszkola.

§ 7

1.         Organizację przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne, jest dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców oraz zalecanych proporcji zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu.

2.         Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.         Podczas okresu trwania ferii zimowych, letnich, przerw świątecznych oraz podczas wysokiej absencji dzieci w przedszkolu dopuszczone jest łączenie grup zbliżonych wiekowo.

 

§ 8

1.         Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady oraz dni ustawowo wolnych

2.         Ustala się, że:

a)         dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest w każdym roku szkolnym przez organ prowadzący, na wniosek Dyrektora zgodnie z potrzebami środowiska.

b)         liczba oddziałów ustalana jest w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola.

3.         Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a)         sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,

b)         kuchnię,

c)         pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

d)        pomieszczenie do zajęć dodatkowych

d)        szatnie.

4.         Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego,

z odpowiednio dobranymi urządzeniami.

5.         Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

6.         Zasady ustalania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu realizowane są na podstawie uchwały organu prowadzącego przedszkole. Opłaty pozyskiwane są z wpłat rodziców za czesne, dofinansowania z Gminy oraz pozostałe określone w umowie między przedszkolem a rodzicem.

7.         Należność za wyżywienie oraz koszty przygotowania posiłków w pełni pokrywają rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, przy czym odliczanie kosztów surowców następuje za każdy dzień zgłoszonej przez rodzica nieobecności dziecka w przedszkolu, natomiast należność za koszty przygotowania posiłków regulowana jest w całości, niezależnie od obecności dziecka w przedszkolu. Opłata z tytułu kosztów przygotowania posiłków nie jest pobierana w przypadku wypisania dziecka w ciągu roku szkolnego. Opłata za przedszkole regulowana jest z góry, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

8.         Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola na określonych zasadach.

9.         Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem lub za jego zgodą poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 9

1.         W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2.         Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3.         Organizację i porządek pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy

i pracowników szczegółowo ustala regulamin pracy.

§ 10

1.         Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2.         Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel prowadzi swój oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 11

W przedszkolu są zatrudnieni nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym: nauczyciele przedszkola, nauczyciel języka angielskiego, muzyki, nauczyciel logopeda i katecheta.

§12

1.         Nauczyciel przedszkola prowadzi pracą wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

2.         Do zadań nauczycieli należy:

a)         odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu

w przedszkolu i poza jego terenem,

b)         planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie

z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

c)         wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

d)        prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkola informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

e)         stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

f)         systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

g)         dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

h)         współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

i)          współpraca ze specjalistami w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, zdrowotnej,

j)          prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

k)         czynny udział w pracach Rady, realizacja ich postanowień i uchwał,

l)          inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym itp.

m)        realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących,

n)         realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora a wynikających z bieżącej działalności placówki.

3.         Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

4.         Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami (opiekunami) dziecka w celu:

a)         poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,

b)         ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c)         włączanie ich w działalność przedszkola.

5.         Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

6.         Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a)         zebrania ogólne,

b)         zebrani grupowe,

c)         konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem i nauczycielem, specjalistą

d)        kąciki dla rodziców,

e)         zajęcia otwarte,

f)         imprezy środowiskowe

g)       spotkania integracyjne

h)         strona internetowa przedszkola

§13

Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków

KUCHARKA

1.         Przyrządzanie zdrowych i zgodnych z zasadami higieny posiłków.

2.         Przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru i racjonalne ich zużycie.

3.         Utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego oraz czystości pomieszczeń kuchennych.

4.         Prowadzenie magazynu podręcznego, zaopatrzenie Przedszkola w produkty,

5.         Sporządzanie jadłospisów,

6.         Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.         Przestrzeganie kosztów żywienia wg stawki dziennej.

8.         Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i p.poż.

9.         Wykonywanie innych poleceń i czynności zleconych przez Dyrektora, a wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

10. Stosowanie Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej, Systemu HACCP

POMOC KUCHENNA

1.         Pomaganie kucharzowi w przygotowywaniu posiłków i wykonywaniu innych czynności służbowych.

2.         Utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych.

3.         Utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego.

4.         Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i p.poż.

5.         Wykonywanie innych poleceń i czynności zleconych przez Dyrektora,

a wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

PRACOWNIK OBSŁUGI

1.         Codzienne sprzątanie sali zajęć i zabaw i innych pomieszczeń , zmywanie podłóg, wycieranie kurzu oraz dbanie o czysty i estetyczny wygląd sal.

2.         Mycie okien, pranie ręczników, obrusów.

3.         Wydawanie posiłków dzieciom, pomoc przy ich spożywaniu.

4.         Pomaganie nauczycielce podczas pobytu dzieci w przedszkolu, podczas spacerów, wycieczek.

5.         Współodpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

6.         Współodpowiedzialność za majątek przedszkola, zgłaszanie usterek urządzeń,

             zabezpieczenie ich, prawidłowe użytkowanie sprzętu.

7.         Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i p.poż.

8.         Wykonywanie innych poleceń i czynności zleconych przez Dyrektora,

            a wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 14

1.         Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 – 6 lat a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także dzieci, które ukończyły 2,5 roku .

2.         Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, które posiadają rodzeństwo w przedszkolu, zamieszkują na terenie miasta Pruszcz Gdański, dzieci realizujące obowiązek przedszkolny,  oraz te, które spełniają warunki pkt.1.

3.         Rekrutacja dzieci przeprowadzana jest w ciągu całego roku a lista dzieci przyjętych od września kolejnego roku ustalana jest do 31 marca/dzieci uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji/ .

4.         Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „ Karta zgłoszenia dziecka

do przedszkola” a podpisanie umowy z przedszkolem odbywa się najpóźniej do 15 kwietnia każdego roku.

5.         Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a)         właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)         szacunku dla wszystkich jego potrzeb, poszanowania własności,

c)         opieki i ochrony,

d)        partnerskiej rozmowy na każdy temat,

e)         akceptacji jego osoby.

6.         Dyrektor, w porozumieniu z Radą, może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka

z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole lub kiedy zachowania dziecka stwarzają niebezpieczeństwo dla innych dzieci lub niego samego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1.         Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

2.         Przedszkole prowadzi dokumentację pedagogiczną, która stanowią:

a)         dzienniki zajęć poszczególnych grup,

b)         arkusze obserwacji dziecka,

c)         arkusz zajęć logopedycznych,

d)        protokoły rad pedagogicznych,

 

3.         Zasady prowadzenia przez przedszkole gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 16

Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego statutu mogą wystąpić Dyrektor, Rada Pedagogiczna lub Rada Przedszkola

Uchwała w sprawie zmiany statutu lub w sprawie uchwalenia nowego statutu następuje w drodze uchwał podejmowanych przez Radę Pedagogiczną i wchodzi

w życie w terminie przez nią określonym.

§17

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r.


 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU BURSZTYNEK

W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Przedszkole sprawuje opiekę  nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb  środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,    a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem. 

 

Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków  powinna być priorytetem wszelkich jego działań.

 

Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za  zdrowie, życie  dzieci  a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną i karną.

 

Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno

pod względem fizycznym jak i psychicznym.

 

Przedszkole w swoich działaniach stosuje ogólnie obowiązujące przepisy BHP.

 

Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.00 do 8.15 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 

Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne pełnoletnie osoby przez nich upoważnione .

 

Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z ogrodu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo – określa Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola Bursztynek..

 

Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.

 

Punktualnie od godz. 7.00 lub 7.30  czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.

Do tego czasu, czyli do godziny 7.30 , obowiązuje zasada, że nauczycielka która w danym dniu rozpoczyna pracę o godzinie 6.00 jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci z innych grup do momentu, aż przyjdzie nauczycielka, która rozpoczyna pracę w godzinach późniejszych. Analogicznie jest po południu w momencie, gdy pracę kończy dany oddział.

O godzinie 17.00 wszystkie dzieci zbierają się w jednej   sali  i zostają pod opieką nauczycielki pracującej w danym dniu do 18.00.  W sytuacjach nieprzewidzianych rozkładem harmonogramu (typu wycieczki, wyjścia, spacery, uroczystości, choroby nauczycieli), opiekę nad grupami mają nauczycielki przypisane do opieki nad daną grupą.

 

W momencie wypadku, odpowiedzialność spada na nauczycielkę, która pracowała akurat z grupą a jeżeli w grupie pracowały dwie nauczycielki – to obie ponoszą odpowiedzialność.

W innych sytuacjach (spornych), decyzję podejmuje dyrektor przedszkola, a w przypadku nieobecności dyrektora nauczyciel zastępujący dyrektora, który dołoży wszelkiej staranności, aby dzieci powierzone jego opiece były bezpieczne.

 

Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie, aktywnie a przede wszystkim bezpiecznie.

 

 Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i nadzoru.

Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego przez niego lub dyrektora pracownika przedszkola, sprawującego w danym momencie opiekę nad dziećmi.

 

Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.

 

Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.

 

Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem umów i zasad obowiązujących w danej grupie.

 

Nauczyciel stara się nie prowadzić rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci.

Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi. Niedopuszczalne są dłuższe rozmowy z Rodzicami w „drzwiach”.

 

 Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

 

 Codziennie podczas wyjścia z dziećmi nauczyciel lub inny pracownik ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku.

 

 Nauczyciel idąc z dziećmi do szatni w celu wyjścia i ubrania dzieci do ogrodu przedszkolnego czy na wycieczkę, spacer itp., w sali pozostawia dzieci, przelicza je i przekazuje grupę pod opiekę wyznaczonego przez siebie pracownika lub pozostawia pod opieką drugiego nauczyciela.

Idzie po swoje osobiste rzeczy i z grupą udaje się do szatni. Nauczyciel przebywa zawsze w szatni razem z dziećmi.

 

Każda nauczycielka wychodząc z dziećmi do ogrodu przedszkolnego zobowiązana jest sprawdzić furtki i bramy przedszkolne, czy są zamknięte.

 

Na terenie przedszkolnego ogrodu obowiązuje Regulamin korzystania z placu zabaw, który wywieszony jest w dwóch widocznych miejscach.

 

W czasie pobytu dzieci w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu.

Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

 

Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym uczestniczy wraz z nauczycielką pomoc nauczyciela lub druga nauczycielka – w grupach młodszych a w grupach 4-5-6 letnich nauczyciel może wychodzić do przedszkolnego ogrodu  sam z grupą po wcześniejszym zapewnieniu wyżej wymienionych zasad bezpieczeństwa.

 

Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu parami prowadzone przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w pary nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w ustawieniu.

 

Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

 

Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają. W szatni, ubikacji oraz w łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola; pracownicy obsługi i pomoce nauczyciela zobowiązane są do monitoringu tych pomieszczeń.

Każde dziecko w przedszkolu poruszające się „samo”  musi wzbudzić zainteresowanie innych pracowników przedszkola.

 

Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest o sprawdzanie zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenie dostępu dzieci do środków chemicznych.

 

Niedopuszczalne jest przynoszenie gorącej kawy czy herbaty, innego gorącego napoju do sali zabaw dzieci. Po sparzeniu napoju należy nieco odczekać, aż napój nieco ostygnie.

 

 Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść z podaniem miejsca i celu wyjścia, (są to tzw. wycieczki i spacery tematyczne)

 

Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel

powinien przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów oraz sporządzić kartę

wycieczki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać, że biorą odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki. Należy pamiętać, że rodzice nie mogą brać odpowiedzialności, ponieważ nie byli w tym celu przeszkoleni. Odpowiedzialność ponoszą tylko pracownicy przedszkola. 

 

 Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek.

 

Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.

 

Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie.

Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

 

Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy (pomoc nauczyciela) lub inny pracownik przedszkola.

Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.

 

W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany:

-zapewnić udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe;

-zabezpieczyć pozostałe dzieci w grupie, podjąć środki zapobiegawcze

(w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola);

-zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;

-niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola;

-o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę.

 

Dyrektor przedszkola zobowiązany jest powiadomić o wypadku śmiertelnym,  ciężkim, zbiorowym niezwłocznie organ prowadzący i prokuratora oraz kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

 

Procedura powypadkowa związana z dokumentowaniem wypadku określona jest w instrukcji BHP obowiązującej w firmie właściciela.

 

Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.

 

W sytuacji, gdy rodzic prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka.

 

W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów praca, dom nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej. Szczegółowe procedury związane z nieodebraniem dziecka z przedszkola zawarte są w Procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 

Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe. Odbieranie dziecka przez osoby, dni i godziny wskazane w orzeczeniach sądowych są dla nauczyciela wiążące.

 W przypadkach, gdy rodzice nie mogą porozumieć się w sprawie odbioru dziecka i nie realizują wskazań sądowych, dyrektor przedszkola lub dyżurujący nauczyciel powiadamia policję.

 

Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia, czyli od 6.00 do 8.15 , a odbierane od -15.15  do 18.00, tj. do czasu zamknięcia placówki. Inne godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic zobowiązany jest uzgodnić z nauczycielem grupy. Wyjątek stanowią dzieci odbierane o godzinie 12.30 zgodnie z podpisaną przez tych rodziców umową. 

 

Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. Rodzic zobowiązany jest do przedstawienia zdolności dziecka do przedszkola od lekarza, po przebytych chorobach zakaźnych. Fakt ten nauczyciel zapisuje w dzienniku grupy w dniu odczytu zaświadczenia.

 

Rodzice zobowiązani są wiedzieć, jakie przedmioty, rzeczy dziecko przynosi do przedszkola. W przypadku, gdy są to przedmioty niebezpieczne, należy dziecku zabrać te przedmioty. Rodzic zobowiązany jest sprawdzić kieszenie dziecka, czy dziecko czegoś nie ukrywa.

 

Do przedszkola nie wolno dawać dzieciom komórek.

 

Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielką. Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.

 

W przedszkolu będą robione zdjęcia z różnych okazji i umieszczane na stronie internetowej. Rodzic zapisując dziecko do przedszkola na „Karcie Zgłoszenia” wyraża zgodę na fotografowanie dziecka i umieszczanie zdjęć.

 

Decyzja o noszeniu przez dziecko kolczyków i łańcuszków w przedszkolu należy do rodzica, który jest świadomy  różnych zagrożeń wynikających z takich sytuacji.

 

W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i zdrowotnym dla celów naukowych, deklarację zgody podpisują rodzice.

 

Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.                  

 

Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora i przedstawić indywidualne ubezpieczenie dziecka.

 

 

Pruszcz Gdański, 31 stycznia 2013 r

 

 

Podstawy prawne zapewniające bezpieczeństwo w przedszkolu .

  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r (Dz. U. Z 1997r Nr78 poz. 483 – art. 72 ).
  • Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r ( Dz. U. Nr 256 z 2004r poz. 2572 ze zmianami).
  • Konwencja o Prawach  Dziecka przyjęta  przez Zgromadzenie Ogólne  Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r (Dz. U. Z1991r Nr 120 poz. 526).
  • Rozporządzenie MEN-dnia-18-padziernika-2010-r-zmieniajce-rozporzdzenie-w-sprawie-bezpieczestwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkoach-i-placowkach-dz-u-nr-215-poz-1408
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2011 Nr 83, poz. 454).