6.00 – 8.15

 • Własna aktywność dzieci w zabawach swobodnych w grupie Rybki
 • rozchodzenie się dzieci do swoich sal z nauczycielem - 7.00
 • kontakty nauczyciela z dzieckiem wynikające z bieżących potrzeb
 • zabawy integracyjne, poranne
 • ćwiczenia samodzielności w łazience
 • Rozwijanie samodzielności podczas nakrywania do stołu-chętne dzieci
 • Nabywanie umiejętności samodzielnego przygotowania śniadania - czwartki


8.15 – 12.00

 • śniadanie
 • ćwiczenia samodzielności w łazience
 • sytuacje edukacyjne organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczycieli we wszystkich rodzajach aktywności w kierunku osiągania celów edukacyjnych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego w języku polskim i języku angielskim we wszystkich grupach wiekowych
 • rytmika
 • drugie śniadanie
 • religia
 • terapia logopedyczna
 • dogoterapia w grupach młodszych
 • Koncerty, bale, spektakle teatralne, imprezy integracyjne
 • własna aktywność dzieci w zabawach swobodnych
 • zabawy sprawnościowe i tematyczne w Bursztynkowym ogrodzie, spacery
 • ćwiczenia samodzielności w łazience
 • Chwila z bajką


12.00 – 14.45

 • Obiad
 • zabawy wyciszające, relaksacyjne, odpoczynek na leżakach w grupach Rybki i Muszelki
 • zajęcia dodatkowe -  Matematyka z literaturą i Gimnastyką Mózgu, Gimnastyka Mózgu z usprawnianiem motoryki małej, terapia logopedyczna, dogoterapia w grupach starszych
 • zabawy integracyjne, ruchowe
 • zabawy i zajęcia według własnej aktywności dzieci
 • ćwiczenia i zabawy w przygotowaniu do przyszłej edukacji szkolnej
 • ćwiczenia samodzielności w łazience


14.45 – 18.00

 • Podwieczorek
 • zabawy ruchowe, integracyjne
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym/miesiące letnie: w miarę pogody i stopnia kondycji dzieci/
 • Sytuacje wychowawcze i edukacyjne organizowane przez nauczyciela oraz wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności podejmowanej z inicjatywy dzieci
 • po godzinie 16.30 grupy łączone

 

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA

 

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU BURSZTYNEK

 

W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Przedszkole sprawuje opiekę  nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb  środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,    a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem. 

Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków  powinna być priorytetem wszelkich jego działań.

Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za  zdrowie, życie  dzieci  a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną i karną.

Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno

pod względem fizycznym jak i psychicznym.

Przedszkole w swoich działaniach stosuje ogólnie obowiązujące przepisy BHP.

Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.00 do 8.15 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne pełnoletnie osoby przez nich upoważnione .

Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z ogrodu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo – określa Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola Bursztynek..

Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.

Punktualnie od godz. 7.00 lub 7.30  czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.

Do tego czasu, czyli do godziny 7.30 , obowiązuje zasada, że nauczycielka która w danym dniu rozpoczyna pracę o godzinie 6.00 jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci z innych grup do momentu, aż przyjdzie nauczycielka, która rozpoczyna pracę w godzinach późniejszych. Analogicznie jest po południu w momencie, gdy pracę kończy dany oddział.

O godzinie 17.00 wszystkie dzieci zbierają się w jednej   sali  i zostają pod opieką nauczycielki pracującej w danym dniu do 18.00.  W sytuacjach nieprzewidzianych rozkładem harmonogramu (typu wycieczki, wyjścia, spacery, uroczystości, choroby nauczycieli), opiekę nad grupami mają nauczycielki przypisane do opieki nad daną grupą.

W momencie wypadku, odpowiedzialność spada na nauczycielkę, która pracowała akurat z grupą a jeżeli w grupie pracowały dwie nauczycielki – to obie ponoszą odpowiedzialność.

W innych sytuacjach (spornych), decyzję podejmuje dyrektor przedszkola, a w przypadku nieobecności dyrektora nauczyciel zastępujący dyrektora, który dołoży wszelkiej staranności, aby dzieci powierzone jego opiece były bezpieczne.

Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie, aktywnie a przede wszystkim bezpiecznie.

 Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i nadzoru.

Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego przez niego lub dyrektora pracownika przedszkola, sprawującego w danym momencie opiekę nad dziećmi.

Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.

Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.

Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem umów i zasad obowiązujących w danej grupie.

Nauczyciel stara się nie prowadzić rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci.

Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi. Niedopuszczalne są dłuższe rozmowy z Rodzicami w „drzwiach”.

 Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

 Codziennie podczas wyjścia z dziećmi nauczyciel lub inny pracownik ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku.

 Nauczyciel idąc z dziećmi do szatni w celu wyjścia i ubrania dzieci do ogrodu przedszkolnego czy na wycieczkę, spacer itp., w sali pozostawia dzieci, przelicza je i przekazuje grupę pod opiekę wyznaczonego przez siebie pracownika lub pozostawia pod opieką drugiego nauczyciela.

Idzie po swoje osobiste rzeczy i z grupą udaje się do szatni. Nauczyciel przebywa zawsze w szatni razem z dziećmi.

Każda nauczycielka wychodząc z dziećmi do ogrodu przedszkolnego zobowiązana jest sprawdzić furtki i bramy przedszkolne, czy są zamknięte.

Na terenie przedszkolnego ogrodu obowiązuje Regulamin korzystania z placu zabaw, który wywieszony jest w dwóch widocznych miejscach.

W czasie pobytu dzieci w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu.

Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym uczestniczy wraz z nauczycielką pomoc nauczyciela lub druga nauczycielka – w grupach młodszych a w grupach 4-5-6 letnich nauczyciel może wychodzić do przedszkolnego ogrodu  sam z grupą po wcześniejszym zapewnieniu wyżej wymienionych zasad bezpieczeństwa.

Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu parami prowadzone przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w pary nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w ustawieniu.

Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają. W szatni, ubikacji oraz w łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola; pracownicy obsługi i pomoce nauczyciela zobowiązane są do monitoringu tych pomieszczeń.

Każde dziecko w przedszkolu poruszające się „samo”  musi wzbudzić zainteresowanie innych pracowników przedszkola.

Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest o sprawdzanie zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenie dostępu dzieci do środków chemicznych.

Niedopuszczalne jest przynoszenie gorącej kawy czy herbaty, innego gorącego napoju do sali zabaw dzieci. Po sparzeniu napoju należy nieco odczekać, aż napój nieco ostygnie.

 Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść z podaniem miejsca i celu wyjścia, (są to tzw. wycieczki i spacery tematyczne)

Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel winien przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów oraz sporządzić kartę

wycieczki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać, że biorą odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki. Należy pamiętać, że rodzice nie mogą brać odpowiedzialności, ponieważ nie byli w tym celu przeszkoleni. Odpowiedzialność ponoszą tylko pracownicy przedszkola. 

 Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek.

Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.

Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie.

Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy (pomoc nauczyciela) lub inny pracownik przedszkola.

Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.

W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany:

-zapewnić udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe;

-zabezpieczyć pozostałe dzieci w grupie, podjąć środki zapobiegawcze

(w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola);

-zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;

-niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola;

-o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę.

Dyrektor przedszkola zobowiązany jest powiadomić o wypadku śmiertelnym,  ciężkim, zbiorowym niezwłocznie organ prowadzący i prokuratora oraz kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

Procedura powypadkowa związana z dokumentowaniem wypadku określona jest w instrukcji BHP obowiązującej w firmie właściciela.

Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.

W sytuacji, gdy rodzic prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka.

W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów praca, dom nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej. Szczegółowe procedury związane z nieodebraniem dziecka z przedszkola zawarte są w Procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe. Odbieranie dziecka przez osoby, dni i godziny wskazane w orzeczeniach sądowych są dla nauczyciela wiążące.

 W przypadkach, gdy rodzice nie mogą porozumieć się w sprawie odbioru dziecka i nie realizują wskazań sądowych, dyrektor przedszkola lub dyżurujący nauczyciel powiadamia policję.

Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia, czyli od 6.00 do 8.15 , a odbierane od -15.15  do 18.00, tj. do czasu zamknięcia placówki. Inne godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic zobowiązany jest uzgodnić z nauczycielem grupy. Wyjątek stanowią dzieci odbierane o godzinie 12.30 zgodnie z podpisaną przez tych rodziców umową. 

Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. Rodzic zobowiązany jest do przedstawienia zdolności dziecka do przedszkola od lekarza, po przebytych chorobach zakaźnych. Fakt ten nauczyciel zapisuje w dzienniku grupy w dniu odczytu zaświadczenia.

Rodzice zobowiązani są wiedzieć, jakie przedmioty, rzeczy dziecko przynosi do przedszkola. W przypadku, gdy są to przedmioty niebezpieczne, należy dziecku zabrać te przedmioty. Rodzic zobowiązany jest sprawdzić kieszenie dziecka, czy dziecko czegoś nie ukrywa.

Do przedszkola nie wolno dawać dzieciom komórek.

Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielką. Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.

W przedszkolu będą robione zdjęcia z różnych okazji i umieszczane na stronie internetowej. Rodzic zapisując dziecko do przedszkola na „Karcie Zgłoszenia” wyraża zgodę na fotografowanie dziecka i umieszczanie zdjęć.

Decyzja o noszeniu przez dziecko kolczyków i łańcuszków w przedszkolu należy do rodzica, który jest świadomy  różnych zagrożeń wynikających z takich sytuacji.

W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i zdrowotnym dla celów naukowych, deklarację zgody podpisują rodzice.

Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.                 

Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora i przedstawić indywidualne ubezpieczenie dziecka.

Pruszcz Gdański, 31 stycznia 2013 r

Podstawy prawne zapewniające bezpieczeństwo w przedszkolu .

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r (Dz. U. Z 1997r Nr78 poz. 483 – art. 72 ).
 • Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r ( Dz. U. Nr 256 z 2004r poz. 2572 ze zmianami).
 • Konwencja o Prawach  Dziecka przyjęta  przez Zgromadzenie Ogólne  Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r (Dz. U. Z1991r Nr 120 poz. 526).
 • Rozporządzenie MEN-dnia-18-padziernika-2010-r-zmieniajce-rozporzdzenie-w-sprawie-bezpieczestwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkoach-i-placowkach-dz-u-nr-215-poz-1408
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2011 Nr 83, poz. 454).