Roczny Program Rozwoju Przedszkola, Koncepcja Pracy,

Procedura Przyprowadzania i odbierania dzieci, Regulamin Bezpieczeństwa

_________________________________________________________________________________________

Roczny Program Rozwoju Niepublicznego Przedszkola Bursztynek w Pruszczu Gdańskim

 

„Wspieranie rozwoju dziecka

5 letniego w związku z przygotowaniem do posługiwania się językiem obcym nowożytnym - rozpoczynającym się obowiązkiem od roku szkolnego

2015-2016 dla wszystkich dzieci

5 letnich”

- Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej – przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim

- uczestniczenie w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;

- rozumienie bardzo prostych poleceń i reagowanie na nie;

- powtarzanie rymowanek, prostych wierszyków i śpiewanie piosenek w grupie;

- rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami,

Każdy ci to powie – dbaj o zdrowie! – wychowanie i edukacja prozdrowotna

-         akceptacja własnego „ Ja”

-         umiejętność życia w zgodzie z przyrodą

-         aktywność fizyczna i prawidłowe żywienie, jako zdrowy tryb życia

-         kodeks bezpiecznych zachowań i nawyków dzieci w każdej grupie, akceptacja własnego „ja”

         -  realizacja programów ogólnopolskich z zagadnieniami prozdrowotnymi:            

            „Czyste powietrze wokół nas”, „Akademia Aquafresh”,”Akademia     

             Zdrowego Przedszkolaka”

-         podejmowanie działań promujących  zdrowie, bezpieczeństwo i aktywność ruchowa

-    codzienna realizacja ćwiczeń porannych (dzieci najmłodsze – zabawa 

     ruchowa  np. z piosenką)

-         systematyczne stosowanie zestawów zabaw ruchowych/ ćwiczeń gimnastycznych (w zależności od wieku dzieci) jako formy zajęć obowiązkowych w grupie starszaków w strojach gimnastycznych

-          realizacja zestawów ćwiczeń terenowych w miesiącach letnich

-         elementy ćwiczeń korekcyjnych podczas zajęć ruchowych z nauczycielem

-         praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię

-         wykorzystanie dydaktycznej  makiety ruchu drogowego

-          praktyczna nauka numerów alarmowych wraz z symulacją

-         przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci z przedszkola – we współpracy z Portową  Strażą Pożarną

-         opracowanie  konkretnych działań w celu kształtowania postaw prozdrowotnych u dzieci w ramach przedsięwzięcia „ zdrowe żywienie”.

          Moje prawa – profilaktyka przeciw agresji i przemocy

-         Poznawanie i realizacja zagadnień związanych z „Prawami dziecka”

-         Pomaganie dzieciom w tworzeniu przez nie pozytywnego obrazu samego siebie, w tym szacunku do siebie i innych

-         Wdrażanie do rozumienia i szanowania innych ludzi

-         Uwrażliwienie na przestrzeganie praw dziecka zapewniając bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie godności osobistej

-         Dbanie i szanowanie zabawek kolegów przyniesionych z domu

-         Zwrócenie uwagi na życzliwe i podmiotowe traktowanie wszystkich ludzi bez względu na wiek, płeć, rasę czy kulturę i sytuację ekonomiczną.

„Matematyka wokół nas bawi

i uczy” – kolejny etap

- Wyrabianie kompetencji matematycznych u dzieci, przygotowania do uczenia się matematyki na sposób szkolny

- Wzajemna wymiana doświadczeń – dzielenie się wiedzą , wymiana    pomocy dydaktycznych , wymiana literatury , scenariuszy zajęć.

- pogłębianie wiedzy merytorycznej  nauczycieli poprzez zorganizowanie spotkania szkoleniowej rady pedagogicznej na temat: ,,Tworzenie warunków i sytuacji sprzyjających rozwojowi myślenia matematycznego –„Dojrzałość dziecka do uczenia się matematyki”

- Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez realizację programu „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

- Doskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w szkoleniach, kursach i warsztatach

- Przeprowadzenie konkursów matematycznych mających na celu podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności.

- Konkurs plastyczny w grupie „Matematyczne Figuraki”, wyeksponowanie prac w galerii przedszkola.

- Tęczowa matematyka” – zorganizowanie kolorowego tygodnia w przedszkolu

- „Rodzina poszukuje ukrytego skarbu" – wykonanie upominku dla rodziców- gry planszowej do wspólnej zabawy

- Umieszczenie na tablicy przedszkolnej artykułu na temat „Dziecięce liczenie”, Dojrzałość szkolna – w tym matematyczna

- Wyznaczenie jednego stałego dnia na realizację zajęć z zakresu matematyki.

„Jestem twórczy!” – wspieranie dziecięcej ciekawości i podejmowania wielorakiej aktywności

- wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne i sztuki plastyczne

- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

- obserwacja i prowadzenie doświadczeń „małego naukowca”

- odgrywanie roli w zabawach parateatralnych, posługiwanie się rekwizytami

- wyrażanie stanów emocjonalnych, elementy dramy

- pojęcia i zjawiska pozamuzyczne wyraża różnymi środkami aktywności muzycznej

- tworzy plastycznie i przestrzennie, wykorzystuje przeróżne materiały, nieużytki, przyrodę

- chętnie przyjmuje na siebie rolę podczas przygotowywania do uroczystości rodzinnych i innych w przedszkolu, potrafi pokazać także siebie, jako kreatywnego i samodzielnego

- dziecko organizuje otoczenie zabawowe dla siebie i we współpracy z kolegami.

 

 „Ze złotą rybką poznaję przedszkole

- kontynuacja programu adaptacyjnego

 - organizacja i systematyczne tworzenie warunków szybszego

przystosowania się dzieci do nowego środowiska i bycie przedszkolakiem

- zachęcenie rodziców, którzy decydując się na edukację przedszkolną własnego dziecka a są chętni do współpracy z przedszkolem

- stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji

 •  wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką osób trzecich, kontaktowanie dziecka z rówieśnikami, np. na placu zabaw
 • uczenie dziecka poprzez zabawę czynności związanych z samoobsługą
 • informowanie dziecka o tym, że czas w przedszkolu będzie spędzało w towarzystwie innych dzieci, bez rodziców
 • ważne jest, aby rodzice podczas rozstania z dzieckiem byli spokojni (dziecko wyczuwa niepokój dorosłych)
 • zabawy z dzieckiem ,,w przedszkole”, przedstawianie jego realnych zalet, m.in. obecność rówieśników, wielość zabawek
 • akceptacja płaczu dziecka przez rodziców - naturalnej, zdrowej reakcji na nową sytuację (nie należy dziecka zawstydzać) - duża labilność uczuć dziecka powoduje, że za chwilę jest wesołe i świetnie się bawi
 • wcześniejsze poznanie przedszkola - spacery w kierunku placówki, krótkie wizyty w ogrodzie przedszkolnym i przedszkolu
 • ,,kawałek domu” - drobiazg przyniesiony przez dziecko z domu, np. ulubiona zabawka, poduszeczka
 • wcześniejsze odbierania dziecka w początkowym okresie/pierwszych dniach.

 _____________________________________________________________________________________________

KONCEPCJA PRACY

NIEPUBLICZNE Przedszkole Bursztynek

w Pruszczu Gdańskim

2013-2018

Jako priorytetowe uznajemy następujące zadania:

 1. Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności: literackiej, ruchowej, plastycznej, muzycznej. Osiąganie celów zawartych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

2. Rozwijanie sprawności matematycznych dzieci przedszkolnych poprzez realizację  programu „ Dziecięca Matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej

3.     Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci począwszy od grupy najmłodszej.

4.      Wychowanie dziecka w poczuciu własnej wartości oraz poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola i poza przedszkolem .

5. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.

6.     Integracja przedszkola z bliższym i dalszym środowiskiem lokalnym.

7.     Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie przedszkola

8.    Wzmacnianie pozytywnych i sprawdzonych tradycji wprowadzonych w pracy przedszkola.

1. Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności: literackiej, ruchowej, plastycznej, muzycznej; prozdrowotnej i proekologicznej.

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Tworzy ono własny świat. Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną i muzyczną – trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby unikać wszystkiego, co może pociągnąć za sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych.

Realizacja Rocznego Planu Pracy przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, wielowarstwowego poznawania przez niego rzeczywistości. Pozwoli na rozwój zdolności i indywidualności dziecka, a także na przeżywanie przez niego radości i szczęścia. Umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami.

 

2. Rozwijanie sprawności matematycznych  dzieci przedszkolnych poprzez realizację programu „Dziecięca Matematyka’

Program jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności i sprawności matematycznych. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając szansę powodzenia w szkole i w życiu. Ma ono również stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości.

Program uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz stanowi ważny element w edukacji dzieci i wskazuje główne kierunki pracy nauczyciela z dziećmi w rozwoju ich sprawności matematycznych.

 

3.     Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.

Zadaniem edukacji przedszkolnej jest kształtowanie umiejętności potrzebnych dziecku do podjęcia nauki w szkole, w tym szczególnie umiejętności społecznych, odporności emocjonalnej i zwiększenie podatności na proces uczenia się pod kierunkiem dorosłego. Sprzyjać temu będzie:

- pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,

- diagnozowanie i analizowanie osiągnięć i zachowań dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych,

-   indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem, wspomaganie dzieci wolniej rozwijających się oraz dzieci zdolnych

-  podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej w celu wyrównywania szans edukacyjnych,

-  wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju, poprzez dawanie dzieciom swobody w działaniu, dostarczanie różnorodnych pomocy i dyskretne naprowadzanie na samodzielne rozwiązywanie problemów,

-  rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez ciekawą i funkcjonalną aranżację przestrzeni,

-  stwarzanie warunków do zabawy, jako jednego z najważniejszych elementów wielostronnej aktywności dziecka,

- dbanie o bezpieczeństwo dziecka,

- wzmacnianie właściwych zachowań dzieci ułatwiających im kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,

-  podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia,

-  dbanie o rozwój emocjonalny dziecka, wspieranie go w rozwiązywaniu problemów, w przeżywaniu ciężkich i smutnych chwil, w odczuwaniu radości i dumy oraz wzmacnianie pozytywnej samooceny,

- kształtowanie u dzieci tożsamości narodowej, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

-  wzbogacanie aktywności twórczej dziecka wyrażanej za pomocą artystycznych form wyrazu – ruchowej, tanecznej, słownej czy plastycznej,

- promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia poprzez:

-  wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się,

-  wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową,

-  kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,

- kształtowanie prawidłowych relacji społecznych,

-  wyrabianie postaw proekologicznych.

 

Zadaniem przedszkola jest zadbanie o warunki uczenia się przez dziecko umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, umiejętności rozwiązywania zadań, włączanie się w działanie wspólne, reagowanie na ważne dla organizacji wspólnego działania reguły, zasady i normy. Realizacja powyższych zadań przyczyni się do zwiększenia gotowości do podejmowania zadań o bardziej złożonej konstrukcji aniżeli na użytek zabawy w przedszkolu, co przyczyni się do wzmocnienia gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

 

4.      Wychowanie dziecka w poczuciu własnej wartości oraz poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola i poza przedszkolem

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie dla nauczyciela. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania
i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Głównym zadaniem przedszkola w realizacji założonych celów jest zachęcanie dzieci do pokonywania trudności, pokazywanie wzorców, jak mogą to zrobić, wskazywanie różnych rodzajów aktywności przydatnych dla wszechstronnego rozwoju, kształtowanie postaw akceptacji siebie oraz utrwalania własnego optymizmu niezbędnego w kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań.

5. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.

 

Umiejętne wykorzystywanie potencjału i inwencji pracowników, inspirowanie ich do poszukiwań, wspieranie w rozwoju zawodowym - sprzyja realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

Dlatego też w naszej placówce będą podejmowane działania sprzyjające:

-  zmianie w doskonaleniu kadry z nastawieniem na te formy, które umożliwią nauczycielowi twórczą pracę z dzieckiem, które będą wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, rozwijać zdolności wychowanków,

-  współdziałaniu nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

-   współtworzeniu oferty zajęć odpowiadającej potrzebom dzieci i ewentualnym jej modyfikowaniu w celu rozwoju zainteresowań dzieci,

- zachęcaniu i tworzeniu warunków do realizowania nowatorskich rozwiązań programowych, projektów, przedsięwzięć,

- otaczaniu opieką młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, zachęcaniu do rozwoju zawodowego – osiąganie kolejnych stopni awansu,

-  systematyczne doskonalenie nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia zewnętrznego, zgodnie z potrzebami nauczyciela oraz przedszkola,

-  dokładniejszym poznawaniu i wykorzystywaniu elementów metod pracy sprzyjających aktywności dziecka:

-  metody nauczania matematyki – prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

-  metod K. Orffa, R. Labana, W. Sherborne,

-  metody pedagogiki zabawy,

- MDS Bogdanowicz

-  technik relaksacyjnych,

-  bajkoterapii,

-  muzykoterapii,

-  elementów dramy, metody SB.

-   efektywnym wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informacyjnych do wymiany informacji /e – maile, skype, strony internetowe, blogi/, a także do uatrakcyjnienia pracy z dzieckiem i współpracy z rodzicami.

6.     Integracja przedszkola z bliższym i dalszym środowiskiem lokalnym.

 

Najważniejszymi partnerami dla przedszkola są rodzice. Wypracowywanie wspólnych form i metod współpracy wymaga wytrwałości, otwartości, komunikatywności i szacunku dla drugiej osoby. Bardzo ważną rzeczą jest również pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola, zachęcanie do współdecydowania w sprawach przedszkola oraz aktywnego uczestnictwa w podejmowanych przez placówkę działaniach.

Rolą przedszkola jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, poprzez różnorodne formy współpracy, tj.:

-         zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne,

-         organizacja zajęć otwartych dla rodziców , szkoleń, warsztatów,

-         pedagogizacja rodziców /prelekcje, referaty, czasopisma, artykuły, książki, pogadanki, gazetki itp./,

-         prowadzenie „Kącika dla Rodziców”/informacje, eksponowanie prac dzieci/,

-         spotkania adaptacyjne,

-         wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne, festyny,

-         konkursy, turnieje rodzinne o różnorodnej tematyce

-         Mama i Tata w przedszkolu – spotkania integracyjne , tworzenie wystaw i konkursów

-         spotkania z Radą Przedszkola

-         pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz przedszkola, grupy.

Bardzo ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym, ponieważ przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. W ramach podejmowanych działań pragniemy pozyskać Przyjaciół Przedszkola, którzy widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy. Do tej pory współpraca ze środowiskiem była mocną stroną placówki, zatem nasze działania będą zmierzały do umocnienia pozycji naszego przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

Przedszkole będzie podejmować takie formy współpracy jak:

-         prezentowanie i upowszechnianie informacji o placówce, o ofercie zabaw i zajęć prowadzonych w przedszkolu / aktywna strona www, artykuły w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych instytucji użytku publicznego itp./ - promowanie placówki,

-         przystąpienie do Programów: Zdrowy Przedszkolak, Akademia Aquafresh,  Bądź Ostrożny,

Czyste Powietrze wokół nas.

-         promowanie wartości wychowania przedszkolnego/dni otwarte, działania proekologiczne, sport rodzinny, imprezy prorodzinne, kulturalne, akcje charytatywne, spotkania integracyjne itp./,

-         udział w konkursach organizowanych przez instytucje środowiska lokalnego i ogólnopolskiego

-         wycieczki i spacery dzieci do miejsc użyteczności publicznej /biblioteka, ośrodki kultury, poczta, posterunek policji, poradnia dla dzieci zdrowych, straż pożarna, szkoła , Faktoria itp./,

-         pielęgnowanie tradycji przedszkola i regionu,

-         współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Szkołą Podstawową,

-         współpraca z Urzędem Miasta

-         współpraca z instytucjami, zakładami, Sanepidem  

-         współpraca z przedszkolami miejskimi /spartakiady, plenery, zabawy integracyjne, konkursy itp./,

-         spotkania ze studentami – możliwość odbycia praktyk, czy też uczestnictwa grup studentów w zajęciach z dziećmi,

-         wymiana doświadczeń w kontaktach z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych do których będą uczęszczać nasze dzieci.,

Integracja dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i najbliższego otoczenia dziecka sprzyja tworzeniu atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Wspólnie podejmowane działania powodują podnoszenie jakości pracy i sprzyjają nawiązaniu wzajemnych sympatii.

Podczas organizacji współpracy z szerszym środowiskiem społecznym zadbamy o poczucie bezpieczeństwa dziecka, aby działania przez nas podejmowane zgodne były z możliwościami dziecka w wieku przedszkolnym.

 

7.  Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie przedszkola

 

W zarządzaniu przedszkolem uwzględnione będą aspekty, które sprzyjają sprawnemu funkcjonowaniu przedszkola tzn.: motywacja, współpraca, sprawny nadzór pedagogiczny, warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające wysoką jakość pracy.

Chcemy stworzyć zespół zgrany i zaangażowany w sprawy przedszkola. Pracownicy, naszej placówki powinni odnosić się życzliwie, zarówno do dzieci, jak i do rodziców. Szanować swoją pracę i siebie nawzajem.

Dyrektor przedszkola ma wszystkich inspirować i wspierać podczas:

-   organizacji właściwych warunków bezpieczeństwa stosownie do wymogów z zakresu higieny psychicznej i pracy umysłowej,

-    podejmowania działań zmierzających do spełnienia czy zaspokojenia różnorakich potrzeb pracowników, doskonalenia ich wiedzy i umiejętności,

-  wspólnego planowania działań podejmowanych w przedszkolu oraz rozwiązywania problemów,

-    doskonalenia metod i form współpracy wszystkich pracowników /wspólne narady, działania na rzecz dzieci/,

-     rozwoju umiejętności komunikacji interpersonalnej pracowników, niezwykle ważnej w kontaktach z drugim człowiekiem,

- współtworzenia atmosfery pracy, w której wszyscy czują się potrzebni, ceni się fachowość, rzetelność, zaufanie i wiarygodność,

- współudziału nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywaniu jej wniosków do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola,

- podejmowaniu działań wzbogacających warunki i wyposażenie przedszkola w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzenia oferty zajęć.

Aranżacja przestrzeni edukacyjnej powinna sprzyjać podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności, w tym spontanicznej, jako najbardziej cennej z punktu widzenia małego dziecka, ale również inspirowanej i kierowanej przez nauczyciela.

 ________________________________________________________________________________

 PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 

 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BURSZTYNEK

W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 1.       Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie oraz osoby upoważnione przez rodziców ,  na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

2.       Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub pełniącemu dyżur w sali zabaw.

3.       Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w związku z czym rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do grupy. 

4.       Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica  / opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie lub są bardzo małe albo też nie są zabawką dla dziecka/telefony komórkowe,..../.

5.       Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć  dziecka, jeżeli ma podejrzenia choroby, przeziębienia dziecka.

6.       Rodzice / opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie różnego typu, a zwłaszcza pokarmowe należy zgłaszać pisemnie.

7.       Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

8.       Dzieci uczęszczające należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach od 600 do 815 lub w innym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu przedszkola do godziny 8.00 tego dnia o późniejszym przybyciu dziecka .

9.       Dzieci, które nie spały w nocy z przyczyn chorobowych lub innych , do przedszkola się nie przyprowadza.

10.   Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców / opiekunów. Wypełnione upoważnienie o osobach odpowiedzialnych za  odbieranie dziecka  rodzice / opiekunowie osobiście przekazują wychowawcom grup na początku każdego roku szkolnego. Podczas odbierania dziecka z przedszkola ze względów bezpieczeństwa nauczyciele mogą prosić o potwierdzenie tożsamości osoby odbierającej dziecko z przedszkola.

11.   W szczególnym przypadku dzieci mogą być odebrane przez osoby nie ujęte w oświadczeniu po uprzednim telefonicznym powiadomieniu dyrektora lub nauczyciela przez rodzica.

12.   W uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość odbioru dziecka z przedszkola przez osoby z rodziny dziecka goszczące w przedszkolu podczas uroczystości rodzinnej po wcześniejszym zgłoszeniu faktu przez rodzica.

13.   Rodzice / opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

14.  Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.   Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.

15.   Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone  orzeczeniem sądowym.

16.   W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica / opiekuna i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

17.   Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

18.   W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

19.   W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu.

20.    Po upływie godziny 18.00 nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. 

21.   W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

22.   Rodzice / opiekunowie lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki i opłacenia dodatkowej należności za pozostawienie dziecka poza godzinami pracy przedszkola podczas opłacania czesnego w kolejnym miesiącu.

23.   Za właściwe przestrzeganie zasad odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice /opiekunowie oraz nauczyciele.

 

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU BURSZTYNEK

W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 

Przedszkole sprawuje opiekę  nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb  środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,    a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem. 

 

Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków  powinna być priorytetem wszelkich jego działań.

 

Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za  zdrowie, życie  dzieci  a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną i karną.

 

Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno

pod względem fizycznym jak i psychicznym.

 

Przedszkole w swoich działaniach stosuje ogólnie obowiązujące przepisy BHP.

 

Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.00 do 8.15 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 

Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne pełnoletnie osoby przez nich upoważnione.

Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z ogrodu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo – określa Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola Bursztynek..

 

Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.

 

Punktualnie od godz. 7.00 lub 7.30  czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.

Do tego czasu, czyli do godziny 7.30 , obowiązuje zasada, że nauczycielka która w danym dniu rozpoczyna pracę o godzinie 6.00 jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci z innych grup do momentu, aż przyjdzie nauczycielka, która rozpoczyna pracę w godzinach późniejszych. Analogicznie jest po południu w momencie, gdy pracę kończy dany oddział.

O godzinie 17.00 wszystkie dzieci zbierają się w jednej  sali  i zostają pod opieką nauczycielki pracującej w danym dniu do 18.00.  W sytuacjach nieprzewidzianych rozkładem harmonogramu (typu wycieczki, wyjścia, spacery, uroczystości, choroby nauczycieli), opiekę nad grupami mają nauczycielki przypisane do opieki nad daną grupą.

 

W momencie wypadku, odpowiedzialność spada na nauczycielkę, która pracowała akurat z grupą a jeżeli w grupie pracowały dwie nauczycielki – to obie ponoszą odpowiedzialność.

W innych sytuacjach (spornych), decyzję podejmuje dyrektor przedszkola, a w przypadku nieobecności dyrektora nauczyciel zastępujący dyrektora, który dołoży wszelkiej staranności, aby dzieci powierzone jego opiece były bezpieczne.

 

Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie, aktywnie a przede wszystkim bezpiecznie.

 Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i nadzoru.

Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego przez niego lub dyrektora pracownika przedszkola, sprawującego w danym momencie opiekę nad dziećmi.

Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.

Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.

Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem umów i zasad obowiązujących w danej grupie.

Nauczyciel stara się nie prowadzić rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci.

Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi. Niedopuszczalne są dłuższe rozmowy z Rodzicami w „drzwiach”.

 

 Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

 

 Codziennie podczas wyjścia z dziećmi nauczyciel lub inny pracownik ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku.

 

 Nauczyciel idąc z dziećmi do szatni w celu wyjścia i ubrania dzieci do ogrodu przedszkolnego czy na wycieczkę, spacer itp., w sali pozostawia dzieci, przelicza je i przekazuje grupę pod opiekę wyznaczonego przez siebie pracownika lub pozostawia pod opieką drugiego nauczyciela.

Idzie po swoje osobiste rzeczy i z grupą udaje się do szatni. Nauczyciel przebywa zawsze w szatni razem z dziećmi.

 

Każda nauczycielka wychodząc z dziećmi do ogrodu przedszkolnego zobowiązana jest sprawdzić furtki i bramy przedszkolne, czy są zamknięte.

 

Na terenie przedszkolnego ogrodu obowiązuje Regulamin korzystania z placu zabaw, który wywieszony jest w dwóch widocznych miejscach.

 

W czasie pobytu dzieci w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu.

Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

 

Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym uczestniczy wraz z nauczycielką pomoc nauczyciela lub druga nauczycielka – w grupach młodszych a w grupach 4-5-6 letnich nauczyciel może wychodzić do przedszkolnego ogrodu  sam z grupą po wcześniejszym zapewnieniu wyżej wymienionych zasad bezpieczeństwa.

 

Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu parami prowadzone przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w pary nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w ustawieniu.

 

Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

 

Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają. W szatni, ubikacji oraz w łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola; pracownicy obsługi i pomoce nauczyciela zobowiązane są do monitoringu tych pomieszczeń.

Każde dziecko w przedszkolu poruszające się „samo”  musi wzbudzić zainteresowanie innych pracowników przedszkola.

 

Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest o sprawdzanie zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenie dostępu dzieci do środków chemicznych.

 

Niedopuszczalne jest przynoszenie gorącej kawy czy herbaty, innego gorącego napoju do sali zabaw dzieci. Po sparzeniu napoju należy nieco odczekać, aż napój nieco ostygnie.

 

 Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść z podaniem miejsca i celu wyjścia, (są to tzw. wycieczki i spacery tematyczne)

 

Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel

powinien przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów oraz sporządzić kartę

wycieczki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać, że biorą odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki. Należy pamiętać, że rodzice nie mogą brać odpowiedzialności, ponieważ nie byli w tym celu przeszkoleni. Odpowiedzialność ponoszą tylko pracownicy przedszkola. 

 

 Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek.

 

Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.

 

Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie.

Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

 

Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy (pomoc nauczyciela) lub inny pracownik przedszkola.

Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.

 

W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany:

-zapewnić udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe;

-zabezpieczyć pozostałe dzieci w grupie, podjąć środki zapobiegawcze

(w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola);

-zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;

-niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola;

-o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę.

 

Dyrektor przedszkola zobowiązany jest powiadomić o wypadku śmiertelnym,  ciężkim, zbiorowym niezwłocznie organ prowadzący i prokuratora oraz kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

 

Procedura powypadkowa związana z dokumentowaniem wypadku określona jest w instrukcji BHP obowiązującej w firmie właściciela.

 

Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.

 

W sytuacji, gdy rodzic prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka.

 

W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów praca, dom nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej. Szczegółowe procedury związane z nieodebraniem dziecka z przedszkola zawarte są w Procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 

Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe. Odbieranie dziecka przez osoby, dni i godziny wskazane w orzeczeniach sądowych są dla nauczyciela wiążące.

 W przypadkach, gdy rodzice nie mogą porozumieć się w sprawie odbioru dziecka i nie realizują wskazań sądowych, dyrektor przedszkola lub dyżurujący nauczyciel powiadamia policję.

 

Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia, czyli od 6.00 do 8.15 , a odbierane od -15.15  do 18.00, tj. do czasu zamknięcia placówki. Inne godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic zobowiązany jest uzgodnić z nauczycielem grupy. Wyjątek stanowią dzieci odbierane o godzinie 12.30 zgodnie z podpisaną przez tych rodziców umową. 

 

Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. Rodzic zobowiązany jest do przedstawienia zdolności dziecka do przedszkola od lekarza, po przebytych chorobach zakaźnych. Fakt ten nauczyciel zapisuje w dzienniku grupy w dniu odczytu zaświadczenia.

 

Rodzice zobowiązani są wiedzieć, jakie przedmioty, rzeczy dziecko przynosi do przedszkola. W przypadku, gdy są to przedmioty niebezpieczne, należy dziecku zabrać te przedmioty. Rodzic zobowiązany jest sprawdzić kieszenie dziecka, czy dziecko czegoś nie ukrywa.

 

Do przedszkola nie wolno dawać dzieciom komórek.

 

Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielką. Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.

 

W przedszkolu będą robione zdjęcia z różnych okazji i umieszczane na stronie internetowej. Rodzic zapisując dziecko do przedszkola na „Karcie Zgłoszenia” wyraża zgodę na fotografowanie dziecka i umieszczanie zdjęć.

 

Decyzja o noszeniu przez dziecko kolczyków i łańcuszków w przedszkolu należy do rodzica, który jest świadomy  różnych zagrożeń wynikających z takich sytuacji.

 

W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i zdrowotnym dla celów naukowych, deklarację zgody podpisują rodzice.

 

Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.                  

 

Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora i przedstawić indywidualne ubezpieczenie dziecka.

Pruszcz Gdański, 31 stycznia 2013 r

 

 

Podstawy prawne zapewniające bezpieczeństwo w przedszkolu .

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r (Dz. U. Z 1997r Nr78 poz. 483 – art. 72 ).
 • Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r ( Dz. U. Nr 256 z 2004r poz. 2572 ze zmianami).
 • Konwencja o Prawach  Dziecka przyjęta  przez Zgromadzenie Ogólne  Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r (Dz. U. Z1991r Nr 120 poz. 526).
 • Rozporządzenie MEN-dnia-18-padziernika-2010-r-zmieniajce-rozporzdzenie-w-sprawie-bezpieczestwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkoach-i-placowkach-dz-u-nr-215-poz-1408
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2011 Nr 83, poz. 454).