NIEPUBLICZNE  PRZEDSZKOLE  BURSZTYNEK OFERUJE od września 2017:

- opiekę przez 12 miesięcy

- 7 grup dzieci

-  wspólną zabawę i naukę w godzinach 6.00 – 18.00

- 3 posiłki: śniadanie , obiad dwudaniowy, podwieczorek, woda do picia przez cały dzień

- domowe, smaczne posiłki przygotowywane w przedszkolnej, nowoczesnej kuchni przez miły personel z wysokimi kwalifikacjami

- przygotowujemy posiłki zamienne dla dzieci na dietach

- fachową opiekę z wykwalifikowaną kadrą

- codzienny pobyt na świeżym powietrzu/przy sprzyjającej pogodzie/

-  systematyczne informacje dla Rodziców wywieszane na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej przedszkola www.bursztynek.gda.pl

-  spotkania grupowe z Rodzicami

- rodzinne spotkania tematyczne i okazjonalne

-  konsultacje indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami - psycholog, pedagog, logopeda

-  wycieczki autokarowe za dodatkową opłatą

-  propagowanie zajęć z zakresu wychowania sportowego, zdrowotnego, językowego - także języka angielskiego, umiejętności matematycznych, społecznych, muzycznych, plastycznych,  przygotowywania do szkoły rozpoczynając od najmłodszej grupy

-   organizowanie wystaw prac dziecięcej twórczości w przedszkolu i lokalnych instytucjach użyteczności publicznej

-  udziały w akcjach, np. Cała Polska czyta dzieciom, Dni Ziemi

- organizowanie konkursów przedszkolnych

-  przystąpienie i realizacja programów Sanepidu "Czyste powietrze wokół nas", Programu Ogólnopolskiego Aquafresh, Mamo, Tato wolę wodę!

-  spotkania integracyjne całej społeczności przedszkolnej

-  zajęcia otwarte dla rodziców według ustalonych terminów, także z języka angielskiego

-  organizowanie uroczystości rodzinnych w przedszkolu - godziny przedpołudniowe

-  program adaptacyjny dla nowych maluszków - zawsze w sierpniu prze 3 dni  od godz. 15.00 do 17.30

-  monitoring zewnętrzny 24 godziny na dobę

- 24 grudnia Wigilia - każdego roku przedszkole nieczynne, Sylwester - czynne do 14.00/dni pracujące/

- wakacje, ferie i przerwy świąteczne oraz wysoka absencja - integracja dzieci - grupy łączone

- realizacja programów edukacji przedszkolnej w każdej grupie wiekowej

- religia

- terapia logopedyczna dla dzieci 4,5 – 6 letnich z diagnozą

-  zajęcia i konsultacje z psychologiem dla rodziców

- teatrzyki, bale, koncerty

- Gimnastyka Mózgu w grupach 5 latków z ćwiczeniami sprawności ręki

- Matematyka z Gimnastyką Mózgu i czytaniem całościowym w 6 latkach

- język angielski codziennie w każdej grupie

- rytmika ze specjalistą

CZESNE:

- 450 zł za miesiąc – dziecko przebywa w przedszkolu bez ograniczeń czasowych w godzinach 6.00-18.00, plus 10 zł wyżywienie dzienne

- 350 zł za miesiąc drugie i kolejne dziecko z rodziny, plus 10 zł wyżywienie dzienne

- 300 zł pobyt dziecka w godzinach 7.30-12.30/, plus 6 zł wyżywienie dzienne

- wpisowe jednorazowe przy podpisywaniu umowy 150 zł/nie dotyczy rodziców, którzy wpłacali wpisowe w poprzednich latach/.

 

______________________________________________________________________________

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. (poz. 895)

 

Załącznik nr 1

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)  wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;

12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;

13) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749), podtrzymywanie

i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1)  dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe

w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2)  dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 2 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno--terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju

psychofizycznego. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego. W każdym z obszarów są podane umiejętności i wiadomości, którymi dzieci kończące wychowanie przedszkolne powinny się wykazywać. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wymagania w zakresie poszczególnych

umiejętności i wiadomości powinny uwzględniać ograniczenia wynikające z ich  niepełnosprawności. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

 

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1)  obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

2)  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

3)  w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

4)  wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które  wychowują się w trudniejszych warunkach, a także że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

5)  umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje;

6)  rozumie potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego człowieka.

 

 1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1)  jest samodzielne w zakresie higieny osobistej;

2)  właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

3)  samodzielnie ubiera się i rozbiera;

4)  utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

 

 1. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1)  zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji;

2)  mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

3)  uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

4)  w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach.

 

 1. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1)  przewiduje, na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);

2)  grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

3)  stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

 

 1. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1)  dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia;

2)  dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;

3)  jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości;

4)  uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

 

 1. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1)  wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

2)  orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków transportu;

3)  zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

4)  wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

5)  próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 

 1. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1)  wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

2)  odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

 1. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1)  śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

2)  dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;

3)  wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej;

4)  w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

 

 1. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1)  umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

2)  przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

3)  wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

 

 1. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1)  wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;

2)  właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania;

3)  interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

 

 1. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1)  rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę);

2)  wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji na miarę swoich możliwości.

 

 1. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1)  nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;

2)  wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);

3)  potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

 

 1. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1)  liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;

2)  dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

3)  porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne i nierównoliczne;

4)  zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej;

5)  rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

6)  wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;

7)  zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku;

8)  rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i porównuje ich wielkości.

 

 1. Tworzenie warunków do  doświadczeń  językowych  i komunikacyjnych  w zakresie  reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1)  potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

2)  potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

3)  dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;

4)  słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji; interesuje się książkami;

5)  rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu;

6)  układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

7)  zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe);

8)  interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać;

9)  interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisania;

10)  rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania.

 

 1. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1)  wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują;

2)  zna swoje prawa i obowiązki;

3)  zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

4)  wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

5)  nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

6) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

 1. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1)  uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;

2)  rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;

3)  powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;

4)  rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

 

 1. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się językiem migowym.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1)  uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym, w tym prowadzonych dla dzieci niesłyszących z wykorzystaniem np. języka migowego;

2)  rozumie bardzo proste polecenia wydawane w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym i reaguje na nie;

3)  powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym;

4)  rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym;

5)  wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy;

6)  zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej.

 

Zalecane warunki i sposób realizacji

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego, w rozliczeniu tygodniowym:

1)  co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2)  co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3)  co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;

4)  pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

 1. a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
 2. b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3. c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

1)  rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

2)  nauczycielowi przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego –

zespołowi nauczycieli i specjalistów przy opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;

3)  pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzającym, w razie potrzeby związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pogłębioną diagnozę dziecka.

 

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, w tym właściwych nawyków żywieniowych, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia co-

dziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.

 

Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą

przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

 

Realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy wychowania  przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.

Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:

1)  systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych;

2)  informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;

3)  zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 

Rolą nauczyciela jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, z uwzględnieniem potrzeb dziecka, w tym potrzeby ruchu.

W celu przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.

KONCEPCJA PRACY

NIEPUBLICZNE Przedszkole Bursztynek

w Pruszczu Gdańskim

2013-2018

Jako priorytetowe uznajemy następujące zadania:

 1. Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności: literackiej, ruchowej, plastycznej, muzycznej. Osiąganie celów zawartych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

2. Rozwijanie sprawności matematycznych dzieci przedszkolnych poprzez realizację  programu „ Dziecięca Matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej

3.     Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci począwszy od grupy najmłodszej.

4.      Wychowanie dziecka w poczuciu własnej wartości oraz poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola i poza przedszkolem .

5. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.

6.     Integracja przedszkola z bliższym i dalszym środowiskiem lokalnym.

7.     Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie przedszkola

8.    Wzmacnianie pozytywnych i sprawdzonych tradycji wprowadzonych w pracy przedszkola.

1. Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności: literackiej, ruchowej, plastycznej, muzycznej; prozdrowotnej i proekologicznej.

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Tworzy ono własny świat. Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną i muzyczną – trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby unikać wszystkiego, co może pociągnąć za sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych.

Realizacja Rocznego Planu Pracy przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, wielowarstwowego poznawania przez niego rzeczywistości. Pozwoli na rozwój zdolności i indywidualności dziecka, a także na przeżywanie przez niego radości i szczęścia. Umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami. 

2. Rozwijanie sprawności matematycznych  dzieci przedszkolnych poprzez realizację programu „Dziecięca Matematyka’

Program jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności i sprawności matematycznych. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając szansę powodzenia w szkole i w życiu. Ma ono również stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości.

Program uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz stanowi ważny element w edukacji dzieci i wskazuje główne kierunki pracy nauczyciela z dziećmi w rozwoju ich sprawności matematycznych.

3.     Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.

Zadaniem edukacji przedszkolnej jest kształtowanie umiejętności potrzebnych dziecku do podjęcia nauki w szkole, w tym szczególnie umiejętności społecznych, odporności emocjonalnej i zwiększenie podatności na proces uczenia się pod kierunkiem dorosłego. Sprzyjać temu będzie:

- pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,

- diagnozowanie i analizowanie osiągnięć i zachowań dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych,

-   indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem, wspomaganie dzieci wolniej rozwijających się oraz dzieci zdolnych

-  podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej w celu wyrównywania szans edukacyjnych,

-  wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju, poprzez dawanie dzieciom swobody w działaniu, dostarczanie różnorodnych pomocy i dyskretne naprowadzanie na samodzielne rozwiązywanie problemów,

-  rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez ciekawą i funkcjonalną aranżację przestrzeni,

-  stwarzanie warunków do zabawy, jako jednego z najważniejszych elementów wielostronnej aktywności dziecka,

- dbanie o bezpieczeństwo dziecka,

- wzmacnianie właściwych zachowań dzieci ułatwiających im kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,

-  podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia,

-  dbanie o rozwój emocjonalny dziecka, wspieranie go w rozwiązywaniu problemów, w przeżywaniu ciężkich i smutnych chwil, w odczuwaniu radości i dumy oraz wzmacnianie pozytywnej samooceny,

- kształtowanie u dzieci tożsamości narodowej, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

-  wzbogacanie aktywności twórczej dziecka wyrażanej za pomocą artystycznych form wyrazu – ruchowej, tanecznej, słownej czy plastycznej,

- promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia poprzez:

-  wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się,

-  wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową,

-  kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,

- kształtowanie prawidłowych relacji społecznych,

-  wyrabianie postaw proekologicznych. 

Zadaniem przedszkola jest zadbanie o warunki uczenia się przez dziecko umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, umiejętności rozwiązywania zadań, włączanie się w działanie wspólne, reagowanie na ważne dla organizacji wspólnego działania reguły, zasady i normy. Realizacja powyższych zadań przyczyni się do zwiększenia gotowości do podejmowania zadań o bardziej złożonej konstrukcji aniżeli na użytek zabawy w przedszkolu, co przyczyni się do wzmocnienia gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

4.      Wychowanie dziecka w poczuciu własnej wartości oraz poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola i poza przedszkolem

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie dla nauczyciela. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania
i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Głównym zadaniem przedszkola w realizacji założonych celów jest zachęcanie dzieci do pokonywania trudności, pokazywanie wzorców, jak mogą to zrobić, wskazywanie różnych rodzajów aktywności przydatnych dla wszechstronnego rozwoju, kształtowanie postaw akceptacji siebie oraz utrwalania własnego optymizmu niezbędnego w kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań. 

5. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.

 

Umiejętne wykorzystywanie potencjału i inwencji pracowników, inspirowanie ich do poszukiwań, wspieranie w rozwoju zawodowym - sprzyja realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

Dlatego też w naszej placówce będą podejmowane działania sprzyjające:

-  zmianie w doskonaleniu kadry z nastawieniem na te formy, które umożliwią nauczycielowi twórczą pracę z dzieckiem, które będą wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, rozwijać zdolności wychowanków,

-  współdziałaniu nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

-   współtworzeniu oferty zajęć odpowiadającej potrzebom dzieci i ewentualnym jej modyfikowaniu w celu rozwoju zainteresowań dzieci,

- zachęcaniu i tworzeniu warunków do realizowania nowatorskich rozwiązań programowych, projektów, przedsięwzięć,

- otaczaniu opieką młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, zachęcaniu do rozwoju zawodowego – osiąganie kolejnych stopni awansu,

-  systematyczne doskonalenie nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia zewnętrznego, zgodnie z potrzebami nauczyciela oraz przedszkola,

-  dokładniejszym poznawaniu i wykorzystywaniu elementów metod pracy sprzyjających aktywności dziecka:

-  metody nauczania matematyki – prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E.Zielińskiej

-  metod K. Orffa, R. Labana, W. Sherborne,

-  metody pedagogiki zabawy,

- MDS Bogdanowicz

-  technik relaksacyjnych,

-  bajkoterapii,

-  muzykoterapii,

-  elementów dramy,

- metody SB.

-   efektywnym wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informacyjnych do wymiany informacji /e – maile, skype, strony internetowe, blogi/, a także do uatrakcyjnienia pracy z dzieckiem i współpracy z rodzicami.

6.     Integracja przedszkola z bliższym i dalszym środowiskiem lokalnym.

Najważniejszymi partnerami dla przedszkola są rodzice. Wypracowywanie wspólnych form i metod współpracy wymaga wytrwałości, otwartości, komunikatywności i szacunku dla drugiej osoby. Bardzo ważną rzeczą jest również pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola, zachęcanie do współdecydowania w sprawach przedszkola oraz aktywnego uczestnictwa w podejmowanych przez placówkę działaniach.

Rolą przedszkola jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, poprzez różnorodne formy współpracy, tj.:

-         zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne,

-         organizacja zajęć otwartych dla rodziców , szkoleń, warsztatów,

-         pedagogizacja rodziców /prelekcje, referaty, czasopisma, artykuły, książki, pogadanki, gazetki itp./,

-         prowadzenie „Kącika dla Rodziców”/informacje, eksponowanie prac dzieci/,

-         spotkania adaptacyjne,

-         wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne, festyny,

-         konkursy, turnieje rodzinne o różnorodnej tematyce

-         Mama i Tata w przedszkolu – spotkania integracyjne , tworzenie wystaw i konkursów

-         spotkania z Radą Przedszkola

-         pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz przedszkola, grupy.

Bardzo ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym, ponieważ przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. W ramach podejmowanych działań pragniemy pozyskać Przyjaciół Przedszkola, którzy widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy. Do tej pory współpraca ze środowiskiem była mocną stroną placówki, zatem nasze działania będą zmierzały do umocnienia pozycji naszego przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

Przedszkole będzie podejmować takie formy współpracy jak:

-         prezentowanie i upowszechnianie informacji o placówce, o ofercie zabaw i zajęć prowadzonych w przedszkolu / aktywna strona www, artykuły w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych instytucji użytku publicznego itp./ - promowanie placówki,

-         przystąpienie do Programów: Zdrowy Przedszkolak, Akademia Aquafresh,  Bądź Ostrożny,

Czyste Powietrze wokół nas.

-         promowanie wartości wychowania przedszkolnego/dni otwarte, działania proekologiczne, sport rodzinny, imprezy prorodzinne, kulturalne, akcje charytatywne, spotkania integracyjne itp./,

-         udział w konkursach organizowanych przez instytucje środowiska lokalnego i ogólnopolskiego

-         wycieczki i spacery dzieci do miejsc użyteczności publicznej /biblioteka, ośrodki kultury, poczta, posterunek policji, poradnia dla dzieci zdrowych, straż pożarna, szkoła , Faktoria itp./,

-         pielęgnowanie tradycji przedszkola i regionu,

-         współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Szkołą Podstawową,

-         współpraca z Urzędem Miasta, CKiS, Starostwem Powiatowym

-         współpraca z instytucjami, zakładami, Sanepidem  

-         współpraca z przedszkolami miejskimi /spartakiady, plenery, zabawy integracyjne, konkursy itp./,

-         spotkania ze studentami – możliwość odbycia praktyk, czy też uczestnictwa grup studentów w zajęciach z dziećmi,

-         wymiana doświadczeń w kontaktach z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych do których będą uczęszczać nasze dzieci.,

Integracja dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i najbliższego otoczenia dziecka sprzyja tworzeniu atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Wspólnie podejmowane działania powodują podnoszenie jakości pracy i sprzyjają nawiązaniu wzajemnych sympatii.

Podczas organizacji współpracy z szerszym środowiskiem społecznym zadbamy o poczucie bezpieczeństwa dziecka, aby działania przez nas podejmowane zgodne były z możliwościami dziecka w wieku przedszkolnym.

 

7.  Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie przedszkola

 

W zarządzaniu przedszkolem uwzględnione będą aspekty, które sprzyjają sprawnemu funkcjonowaniu przedszkola tzn.: motywacja, współpraca, sprawny nadzór pedagogiczny, warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające wysoką jakość pracy.

Chcemy stworzyć zespół zgrany i zaangażowany w sprawy przedszkola. Pracownicy, naszej placówki powinni odnosić się życzliwie, zarówno do dzieci, jak i do rodziców. Szanować swoją pracę i siebie nawzajem.

Dyrektor przedszkola ma wszystkich inspirować i wspierać podczas:

-   organizacji właściwych warunków bezpieczeństwa stosownie do wymogów z zakresu higieny psychicznej i pracy umysłowej,

-    podejmowania działań zmierzających do spełnienia czy zaspokojenia różnorakich potrzeb pracowników, doskonalenia ich wiedzy i umiejętności,

-  wspólnego planowania działań podejmowanych w przedszkolu oraz rozwiązywania problemów,

-    doskonalenia metod i form współpracy wszystkich pracowników /wspólne narady, działania na rzecz dzieci/,

-     rozwoju umiejętności komunikacji interpersonalnej pracowników, niezwykle ważnej w kontaktach z drugim człowiekiem,

- współtworzenia atmosfery pracy, w której wszyscy czują się potrzebni, ceni się fachowość, rzetelność, zaufanie i wiarygodność,

- współudziału nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywaniu jej wniosków do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola,

- podejmowaniu działań wzbogacających warunki i wyposażenie przedszkola w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzenia oferty zajęć.

Aranżacja przestrzeni edukacyjnej powinna sprzyjać podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności, w tym spontanicznej, jako najbardziej cennej z punktu widzenia małego dziecka, ale również inspirowanej i kierowanej przez nauczyciela.